പ്രമോഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ & പോസ്റ്റിംഗ്സ്

 

ലേബർ കമ്മീഷണർ

 

അഡിഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ 

 

ജോയിൻറ്റ്  ലേബർ കമ്മീഷണർ 

 

ഡെപ്യൂട്ടി   ലേബർ കമ്മീഷണർ 

 

ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ 

 

ഡെപ്യൂട്ടി  ലേബർ ഓഫീസർ 

 

അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലേബർ ഓഫീസർ (ഗ്രേഡ്-I )/ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് 

 

അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലേബർ ഓഫീസർ (ഗ്രേഡ്-II)

 

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് / സൂപ്രണ്ട് / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് 

 

സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് 

 

ഐ ടി സെക്ഷൻ 

 

സീനിയർ ക്ലാർക്ക് & ക്ലാർക്ക്

 

ടൈപ്പിസ്റ്റ്/സി.എ / ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് 

 

വകുപ്പ് വാഹനങ്ങൾ / ഡ്രൈവർ 

 

ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് 

 

സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ

 

പരിശീലന പരിപാടികൾ

 

Online users

We have 6 guests and no members online

Site Last Modified

  • Last Modified: Saturday 28 September 2019.